Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Carpite

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door ons aangegeven.
2.    De opdracht of bestelling van de opdrachtgever/koper geldt als acceptatie van onze Algemene Voorwaarden.
3.    Bijzondere, van onze voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3 Overeenkomst
1.    De overeenkomst van uitvoering van werk en/of koop en verkoop van goederen wordt voor de opdrachtnemer/verkoper eerst bindend door schriftelijke/mondeling bevestiging van de opdrachtnemer en/of verkoper.
2.    Elke met ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarden dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de koper zal blijken; zulks staat uitsluitend te onzer beoordeling.
3.    Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleur, enz zomede gegevens in catalogi, afbeeldingen e.d. door ons bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ons niet bindend en worden te goeder trouw verstrekt.
4.    Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de koper.
5.    Bij alle vloeren worden bij het meten der oppervlakten de grootste lengte en breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.
6.    Vloeren dienen bezemschoon aangeboden te worden. Wij behouden ons het recht voor extra in rekening te brengen:
1. Het bezemschoon maken, reinigen met water en zeep, in de was zetten van meubelen en vloerbedekking e.d.
2. Het vorenstaande zal berekend worden na recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van dag geld-werk.
7.    Contante betaling is toegestaan op alle productgroepen. Snijverlies is voor rekening van de koper.
8.    Ingeval de opdrachtnemer genoodzaakt wordt ten einde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten om goederen van de opdrachtgever of van derden te verplaatsen dan is de opdrachtnemer voor schaden die ontstaan zijn door de verplaatsing niet aansprakelijk. De opdrachtgever dient hen in elk mogelijk geval voor schade te vrijwaren.

Artikel 4 Meer en minderwerk.
1.     Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk/mondeling is overeengekomen.
2.    Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van werkzaamheden schriftelijk/mondeling opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
3.    De door de opdrachtnemer te maken kosten, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Annulering of schorsing der opdracht
1.    De opdrachtgever is bevoegd de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren. Ook is hij bevoegd de uitvoering tijdelijk stil te leggen. In beide gevallen hebben wij recht op volledige schadeloosstelling. Bij annulering wordt de winstderving op 20% van het niet verwerkte gedeelte der opdracht gesteld.
2.    Bij schorsing der opdracht is alle daaruit voortvloeiende schade hoe ook genaamd, waaronder wijzigingen in lonen en prijzen aan de te leveren goederen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Levertijd
1.    Opgegeven levertijden gelden bij benadering.
2.    De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor de opdrachtnemer geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
3.    Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de levertijd niet door de koper zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door ons wordt aangegeven. Wenst U de zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor Uw rekening.

Artikel 8 Overmacht
Buitengewone omstandigheden zoals mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, brand of andere vernietiging, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat, werkstaking in ons bedrijf en elders en/of uitsluiting, stagnatie bij de aanvoer van grondstoffen voor ons bedrijf, sluiting der grenzen, wijziging der invoerrechten, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ons onverwacht op, die ons ontheffen van onze verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de koper/opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Wij zijn in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter onzer beoordeling annuleren of deze op te schorten, respectievelijk totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1.    Zolang de opdrachtnemer en/of verkoper geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot uitvoering van werk of de koop/verkoop van goederen heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen hetzij onverwerkt hetzij verwerkt, eigendom van de opdrachtnemer en/of verkoper. Voornoemd eigendomsvoorbehoud geldt ook ten aanzien van vorderingen van de verkoper die in de plaats van de vordering tot betaling van de koopsom geldend gemaakt worden.
2.    Het eigendomsvoorbehoud van de verkoper blijft bestaan indien de verkoper uit andere hoofde nog enige vordering op de koper heeft.
3.    Wij hebben het recht deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen, indien de nalatige koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
4.    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van de goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de koper verboden zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 Reclames
1.    Binnen acht dagen na de verzending der goederen, c.q. na het uitvoeren van werk, kunnen ingediende reclames door ons in behandeling worden genomen.
2.    Wij dienen in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
3.    Indien de reclame naar ons oordeel juist is, zullen wij te onzer keuze hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis remplaceren na terugzending van het geleverde in de originele toestand. Wij zijn niet tot verdere schadekostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
4.    Reclames geven de koper geen recht ontbinding van de koop te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

Artikel 11 Betaling
1.    Betaling dient contant bij levering te geschieden tenzij anders overeengekomen.
2.    De verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd, indien de betaling van de het verschuldigde niet binnen deze termijn door hem is ontvangen, om aan de koper/opdrachtgever een rente ad. 1,5% per maand te berekenen, gerekend vanaf 14 dagen na verzending van de facturen.
3.    De verkoper/opdrachtnemer is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de koper/opdrachtgever alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
4.    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro;
Uit het enkele feit, dat de opdrachtnemer en/of verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
5.    Wij vragen een aanbetaling van 50% vooraf aan de geplande opdrachten en het restant na het opleveren van onze diensten.
6.    Op maat gemaakte artikelen zoals vloerkleden en zonwering worden vooraf betaald of tenminste 50% van het totale factuurbedrag. 

Artikel 12 Ontbindingsrecht
1.    De verkoper/opdrachtnemer kan het ontbindingsrecht bij wanprestatie van de koper/opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst uitoefenen.
2.    De verkoper/opdrachtnemer sluiten uitdrukkelijk uit dat een terme de grace bedoeld in artikel 1302 BW kan worden verleend.

Artikel 13 Geschillen
Alle geschillen, voorvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden voor de Burgerlijke Rechter voor zover wettelijk toegestaan bevoegd is de woonplaats van de verkoper.

 

© 2016 - 2022 Carpite | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel